شیلنگ حصیری تک پایه میله بلند در اندازه های ۱۳ الی ۶۵ سانتی