شیلنگ رابط افزایش طول استیلی

  • ورد تایید سازمان اداره استاندار و وزارت بهداشت
  • قسمت داخلی آن از زره استیل و مهره و اتصالات برنجی
  • عدم زنگ زدگی و پوسیدگی آن در تماس با آب و بخار آب
  • باعث افزایش طول و نصب روی پیسوار
  • تولید در اندازه ها و قطرهای مختلف