شیلنگ دو سر مهره حصیری در انداره های ۳۰ الی ۱۰۰ سانتی